Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo cywilne Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Prawnik
Autor: Prawnik
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie jakim regulują one tzw. „upadłość konsumencką”. Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie dostępu do tej możliwości „oddłużenia się” przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
 
Zgodnie z przyjętym przez posłów zapisem, "postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeżeli jest to możliwe - zaspokoić roszczenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu".
 
W poprzedniej wersji ustawa odsyłała do przepisu opisującego upadłość przedsiębiorców.
 
Zmieniono także klauzę generalną, która określa, z jakich względów można umorzyć długi upadłego bez zaspokajania wierzycieli. Sformułowanie "względy współżycia społecznego" zastąpiono "względami humanitarnymi i względami słuszności".
 
Postępowanie upadłościowe wstrzynane jest na wniosek dłużnika, który musi zawierać następujące elementy:
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL - dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  1. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
  2. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
  3. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
  4. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
  5. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
  6. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
  7. oświadczenie dłużnika, że nie było wobec jego osoby prowadzone wcześniej postępowanie upadłościowe;
 
Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
 
W przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.
 
Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.
 
Koszt przeprowadzenia całego postępowania upadłościowego przez naszą Kancelarię wynosi 5000 zł. 2500 zł płatne z góry oraz 2500 zł po ogłoszeniu upadłości konsumenta.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


2015-05-20 17:21
Sebastian napisał(a):
Chciałbym zadać Państwu pytanie. Myślę o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Dług powstał gdy prowadziłem firmę ponad 10 lat temu. Od tamtej pory kwota zadłużenia urosła do ponad 200 tyś złotych. Niestety nie jestem w stanie spłacić tak dużych zaległości. 7 lat temu ożeniłem się i moje pytanie jest takie czy w przypadku gdy zostanie wniesiony wniosek do sądu o upadłość, syndyk może zająć konto mojej żony ?. Wspomnę, iż żona z długiem nic nie miała wspólnego ani o długu nic nie wiedziała. Bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ nie wiem jak dalej postępować.
Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...