Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo gospodarcze Nieuczciwa konkurencja byłego pracownika

Nieuczciwa konkurencja byłego pracownika

Prawnik
Autor: Prawnik

Wraz ze wspólnikiem prowadzimy agencja ubezpieczeniową w Warszawie, mamy liczną bazę klientów w tym kilkunastu klientów strategicznych. Do końca roku 2014 zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy o pracę. Przedmiotową umowę z końcem roku rozwiązaliśmy za porozumieniem stron – pracownik powiedział, że chce odejść do innej firmy nie zajmującej się sprzedażą ubezpieczeń. Dzisiaj zadzwonił do mnie jeden z kluczowych Klientów i powiedział mi, że otrzymał konkurencyjną ofertę od mojego byłego pracownika w zakresie ubezpieczeń. Jak się okazało pracownik założył działalność konkurencyjną i wykorzystuje naszą bazę Klientów. Nadmieniam, że z pracownikiem nie zawieraliśmy umowy o zakazie konkurencji a jedynie podpisał oświadczenie o poufności danych Klientów spółki. Czy mamy jakieś możliwości obrony naszych interesów?

Zgodnie z przepisami prawa pracy w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).
 
Powyższy przepis stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy,
 
Nie zawarcie umowy o zakazie konkurencji nie oznacza jednak, iż pozbawiony jest 
Pan wraz ze wspólnikiem możliwości obrony przed nieuczciwą konkurencją ze strony pracownika. Mianowicie zgodnie z art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.
 
Przepis powyższy stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy,
 
Na tajemnicę przedsiębiorstwa składają się takie informacje należące do tegoż podmiotu, których przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie albo nabycie od osoby nieuprawnionej zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Warunkiem respektowania tej tajemnicy jest uprzednie złożenie w odniesieniu do konkretnych informacji zastrzeżenia, że nie mogą być one ogólnie udostępnione – co w omawianej sprawie zostało uczynione.
 
Na gruncie powołanej wyżej Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przysługuje Państwu prawo żądania od byłego pracownika zarówno zaniechania niedozwolonych działań, jak również usunięcia skutków dotychczasowych czynów nieuczciwej konkurencji.
 
W skrajnych przypadkach prawnik ponosi również odpowiedzialność karną, Mianowicie zgodnie z art. 23 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 
Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej.
 
Realizacja znamion analizowanego typu czynu zabronionego nie jest uzależniona od tego, w jaki szczegółowy sposób sprawca wszedł w posiadanie informacji objętej tajemnicą przedsiębiorstwa, która została później przez niego bezprawnie ujawniona lub wykorzystana we własnej działalności gospodarczej.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...