Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo pracy Umowa o pracę na zastępstwo a Karta Nauczyciela

Umowa o pracę na zastępstwo a Karta Nauczyciela

Prawnik
Autor: Prawnik
Pracuję od kilku miesięcy, jako nauczycielka zatrudniona na zastępstwo za inną nauczycielkę na czas jej usprawiedliwionej nieobecności. Okazało się, że zaszłam w ciążę. 
 
Karta Nauczyciela w art. 10 ust. 7 ustala, że w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z nauczycielem nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony. Z brzmienia tego przepisu jednoznacznie wynika, że Karta Nauczyciela nie przewidziała umów na zastępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Oznacza to, że dyrektor w razie nieobecnego nauczyciela nie zawiera umowy na zastępstwo, ale umowę na czas określony. Zawierając umowę na czas określony na zastępstwo nieobecnego nauczyciela, dyrektor musi pamiętać, że umów tych mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy dotyczące umów na czas określony, w tym art. 177 § 3 Kodeksu pracy. 
 
Natomiast w innym miejscu w Internecie znalazłam informacje, iż w przypadku wspomnianej umowy nie stosuje się art. 177 § 31 Kodeksu pracy, a co za tym idzie nie ulega ona przedłużeniu do dnia porodu, jeżeli uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. 
 
Obecnie jestem w drugim miesiącu ciąży, ale czy w wypadku, gdyby zastępowana nauczycielka wróciła do pracy, po ukończonym moim trzecim miesiącu ciąży będę miała przedłużoną umowę, czy nie?
Zgodnie z art. 10 pkt. 7 Karty Nauczyciela w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.
 
W myśl wyżej powołanego przepisu zawarcie umowy na czas określony jest prawnie możliwe tylko wówczas, gdy zachodzi potrzeba zastępstwa nieobecnego nauczyciela lub potrzeba wynikająca z organizacji nauczania. Przepis ten, jako regulujący wyjątek od zasady, należy wykładać ściśle. Zatrudnienie nauczyciela mianowanego na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy staje się konieczne w świetle wynikających z tego przepisu przesłanek. Taka wyjątkowa podstawa zatrudnienia nie może być zależna od uznania pracodawcy. Byłoby to sprzeczne z gwarancyjnym charakterem norm prawnych regulujących stosunek prawny nauczyciela mianowanego" (wyrok SN z dnia 15 września 2006 r., I PK 62/06, Pr. Pracy 2007, nr 2, s. 31 oraz wyrok SN z dnia 29 stycznia 2008 r., I PK 169/07, LEX nr 448147).
 
Zgodnie natomiast przepisami Kodeksu pracy, jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.
 
Zgodnie natomiast z art. 177 Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
 
Przepisu powyższego  nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 
W chwili obecnej z pewnością Dyrektor nie przedłuży Pani umowy powołując się na fakt, iż zawarta z Panią umowę na czas zastępstwa. Nie mniej kwestią sporną jest dopuszczalność zawarcia takiej umowy z nauczycielem. Zwolennicy dopuszczalności zawierania umów o zastępstwie twierdzą, iż jest to podtyp umowy na czas określony a więc mieści się w katalogu umów wymienionych w art. 10 pkt. 7 Karty Nauczyciela. Natomiast przeciwnicy tej argumentacji wskazują, iż gdyby ustawodawca dopuszczał możliwość zawierania takich umów to wprost wskazałby ten podtyp w ustawie.
 
W mojej ocenie w razie sporu sądowego ma Pani szanse na wygranie sprawy przed sądem.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...