Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo cudzoziemców Wyjazd zagraniczny cudzoziemca w trakcie procedury legalizującej pobyt w Polsce

Wyjazd zagraniczny cudzoziemca w trakcie procedury legalizującej pobyt w Polsce

Prawnik
Autor: Prawnik

Zatrudniamy w firmie obywatelkę Ukrainy w oparciu o umowę o pracę. W chwili obecnej jest ona w trakcie przedłużania karty pobytu. My, jako firma wystąpiliśmy również o wydanie zezwolenia na pracę dla niej. Mam pytanie dotyczące podróżowania tej osoby - planujemy trzy dniowy wyjazd do centrali firmy w Holandii. Czy musimy starać się o wizę na wyjazd dla tej osoby?

W pierwszej kolejności zwracam Pani uwagę, iż po wejściu w życie nowej Ustawy o cudzoziemcach zbędny jest osobny wniosek o zezwolenie na pracę. Obecnie wszystko odbywa się w trakcie jednej procedury o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.
 
Odnosząc się jednak do treści Pani pytania. Zgodnie z art. 105 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.
 
Zamieszczenie stempla potwierdzającego złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w dokumencie podróży cudzoziemca nie jest równoznaczne z wydaniem dokumentu uprawniającego do przekraczania granic. Zamieszczenie odcisku stempla w dokumencie podróży potwierdza jedynie złożenie w odpowiednim terminie wniosku o udzielenie zezwolenia pobytowego i legalizuje pobyt cudzoziemca w Polsce do momentu otrzymania przez niego decyzji dotyczącej udzielenia (lub nie udzielenia) zezwolenia na pobyt.
 
W celu wyjazdu (legalnego) poza granicę Polski cudzoziemiec powinien złożyć wniosek wizowy w ambasadzie państwa, do którego się wybiera w podróż.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...