Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo gospodarcze Niezgłoszenie do KRS zmian w składzie zarządu spółki

Niezgłoszenie do KRS zmian w składzie zarządu spółki

Prawnik
Autor: Prawnik
W marcu 2006 roku wraz z dwoma znajomymi założyłam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak się później okazało znajomi szukali jedynie „kozła” do założenia spółki i włożenia pieniędzy do spółki również za nich. W 2011 roku zostałam odwołana z pełnionych funkcji w zarządzie spółki.
 
Pod koniec roku 2012 Raiffaisen Bank obciążył członków zarządu niespłaconym leasingiem. Jak się okazało nie zostało zgłoszone do KRS wykreślenie mnie z członka zarządu wiec bank i mnie ścigał. Wspólnie z druga współwłaścicielka podpisaliśmy ugodę i spłaciliśmy dług.
 
Od stycznia 2012 r zaczęłam wysyłać do KRS informacje o niezgodności we wpisie wraz z kopia protokołu i prośba o wykreślenie mojej osoby z zarządu spółki. Krajowy Rejestr 
Sądowy żąda dostarczenia oryginału protokołu lub oświadczenia o rezygnacji z członka zarządu z poświadczeniem wysyłki do firmy i jednego ze współmałżonków. 
 
Mój dylemat jest taki, ze nie wiem jak doprowadzić do wykreślenia mnie z KRS. Skoro trzymam się prawdy to czy mam teraz pisać na adres firmy i obojga współmałżonków oświadczenie o rezygnacji z członka zarządu? 
Zgodnie z art. 22 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 
W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych (postępowanie przymuszające). W przypadku niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Przepisu art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
 
Należy wskazać, iż członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność całym swoim teraźniejszym i przyszłym majątkiem za bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce czyli za to, że wierzyciele spółki nie mogą się zaspokoić z jej majątku. Odpowiedzialność członka zarządu dotyczy jednak wyłącznie decyzji podjętych w czasie, kiedy dana osoba zasiadała w zarządzie spółki.
 
Zgodnie z brzmieniem art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Ale jeśli dana osoba została odwołana (lub sama zrezygnowała z zasiadania w zarządzie) to od dnia jej odwołania (lub rezygnacji), odwołany członek zarządu nie podlega subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Powyższy wniosek potwierdza też orzecznictwo sądów. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2010 r. (sygn. akt. V CSK 172/10) Sąd Najwyższy wskazał, że nieujawnione w rejestrze odwołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwalnia go od odpowiedzialności wynikającej z art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych.
 
Ponadto należy zwrócić uwagę na odpowiedzialność karną, jaką ponosi członek zarządu spółki m.in. za niezgłoszenie upadłości spółki czy też nie składanie sprawozdań finansowych. W mojej ocenie złożenie w chwili obecnej oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka zarządu w celu dokonania wykreślenia Pani danych z datą bieżącą wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem dla Pani osoby.
 
Podstawę prawną powództwa stanowił art. 189 k.p.c., zgodnie z którym powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Interes prawny w żądaniu ustalenia istnieje wówczas gdy występuje potrzeba udzielenia ochrony prawnej stronie, wynikająca z określonej sytuacji prawnej, w jakiej strona się znalazła. Sytuacja taka powinna charakteryzować się niepewnością lub zostać zagrożona. Interes prawny zachodzi, jeżeli sam skutek, jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego, zapewni powodowi ochronę jego prawnie chronionych interesów, czyli definitywnie zakończy spór istniejący lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu takiego sporu w przyszłości. 
 
W mojej ocenie ma Pani interes prawny w żądaniu ustalenia, że nie pozostaje członkiem zarządu spółki. Istnieje bowiem stan niepewności co do sfery prawnej dotyczącej zakresu Pani uprawnień i obowiązków odnośnie stosunku organizacyjnego, jaki łączył Panią ze spółką.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...