Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo mieszkaniowe Eksmisja z nieruchomości, usunięcie lokatora z nieruchomości

Eksmisja z nieruchomości, usunięcie lokatora z nieruchomości

Prawnik
Autor: Prawnik
Mieszkam w domu dwurodzinnym własnościowy wraz z siostrą. Ponieważ siostra nie chciała partycypować w kosztach remontu postanowiła zamienić się za mieszkanie z moją teściową. Ja zaś wypłaciłem jej 15 000 zł oraz poniosłem koszty zmiany aktu notarialnego i zmiany wpisu w księdze wieczystej. Wszystkie czynności formalne zostały wykonane w wyniku, czego moja teściowa stała się właścicielem mieszkania w tym dwurodzinnym domu. 
 
Zgodnie z zapisem w akcie notarialnym przeprowadzka siostry ma nastąpić do 30 czerwca 2015. Po uzyskaniu pożyczki hipotecznej podjąłem wstępne prace remontowe. Siostra, która jest osobą skrajnie konfliktową chce się wycofać z podjętej wcześniej decyzji i zapowiedziała, że nie przeprowadzi się w wyznaczonym terminie do drugiego mieszkania, którego stała się właścicielem.  W tej sytuacji konfliktowej mogę zostać zmuszony do radykalnych działań, ale zgodnie z prawem.  Jak postąpić, aby rozwiązać problem szybko a nie naruszyć prawa?
 
Interesuje mnie szybka droga postępowania, ponieważ okres zakończenia remontu ma nastąpić do końca 2015 roku.
W przypadku niewykonania zobowiązania przez siostrę konieczne będzie skierowanie pozwu do sądu o opróżnienie i opuszczenie nieruchomości czy tzw. eksmisje. Podstawę tego roszczenia stanowi w pierwszej kolejności art. 222 par. 1 Kodeksu cywilnego - właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. 
 
Uprawnienie do ochrony sądowej każdego prawa podmiotowego wynika z samej istoty tego prawa. O tym, jakie środki ochrony przysługują uprawnionemu, decydują przepisy ustawy, a w razie ich braku - treść prawa. Z samej treści prawa polegającego na korzystaniu z jego przedmiotu wynika, że jeśli to korzystanie zostało naruszone, uprawniony może żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Jest tak dlatego, że uprawnienie do żądania ochrony prawa podmiotowego w drodze zastosowania przymusu państwowego wynika z samej istoty prawa podmiotowego.
 
Po uzyskaniu prawomocnego wyroku kolejnym krokiem będzie doprowadzenie do faktycznego opróżnienia i wydania nieruchomości w tym celu konieczne będzie złożenie wniosku do organu egzekucyjnego tj. komornika. O czynnościach zmierzających do opróżnienia lokalu z osób i rzeczy mówi przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości. Rozporządzenie to kierowane jest przede wszystkim do organu egzekucyjnego. Jest nim komornik przy odpowiednim sądzie rejonowym. Właściwość miejscową komornika ocenia się według miejsca położenia nieruchomości.
 
Komornik musi ustalić sytuację rodzinną osoby podlegającej eksmisji. W sytuacji, gdy komornik ustali, że dłużnik nie ma uprawnienia do korzystania z innego lokalu lub pomieszczenia, w którym mógłby zamieszkać, informuje o tym fakcie wierzyciela. Następnie niezwłocznie występuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu z wnioskiem o wskazanie tymczasowego pomieszczenia.
 
Do czasu wskazania przez odpowiednią gminę pomieszczenia tymczasowego, komornik musi wstrzymać się z wykonaniem egzekucji, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu, komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsce noclegowe wskazanej przez gminę.
 
Jak więc wynika z powołanych wyżej przepisów procedura związana z eksmisją z nieruchomości nie jest szybka i wymaga dokonania szeregu czynności. Mało realne wydaje się opróżnienie lokalu w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia pozwu – zakładając, iż pozew zostanie złożony w dniu 1 lipca 2015 r. w przypadku niewykonania przez siostrę obowiązku wynikającego z umowy. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...