Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo cudzoziemców Zezwolenie na pobyt czasowy a prowadzenie spółki w Polsce

Zezwolenie na pobyt czasowy a prowadzenie spółki w Polsce

Prawnik
Autor: Prawnik
Prowadzimy działalność gospodarczą w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od około 2 miesięcy. Członek spółki jest obcokrajowcem i przebyła w Polsce na podstawie wizy. Zgodnie z przepisami prawa Polskiego, obcokrajowiec może złożyć wniosek na pobyt czasowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. 
 
Ponieważ spółka działa tylko dwa miesiące i nie mamy możliwości wykazania znacznych dochodów musimy wykazać, że działalność spółki jest "korzystną dla gospodarki narodowej". Pytanie jest następujące:, Co znaczy "działalności jest korzystną dla gospodarki narodowej"? 
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium Polski.
 
W obecnie obowiązującej od dnia 1 maja 2014 roku Ustawie o cudzoziemcach znacznie zliberalizowano warunki, jakie musi spełniać cudzoziemiec chcący uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy z tego tytułu tj. prowadzenia działalności gospodarczej.
 
W szczególności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Od powyższej zasady istnieje jednak odstępstwo. Mianowicie zezwolenia udziela się również, jeżeli wykaże, że spółka posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych powyżej lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.
 
Spółka może więc przedstawić biznes plan z którego będzie wynikało, iż istnieje realna szansa na spełnienie w określonej przyszłości warunków ustawowych. Na marginesie wskazuję, iż obowiązująca ustawa nie posługuje się już pojęciem „korzystna dla gospodarki narodowej”, które to pojęcie nastręczało wielu problemów interpretacyjnych.
 
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Pani dyspozycji. Nadto informuję, iż istnieje możliwość zlecenia nam poprowadzenia sprawy o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy Pani wspólnika. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


2016-03-28 16:50
Vadym napisał(a):
Witam. Jaka jest cena uslugi poprowadzenia sprawy o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia dzilalnosci gospodarczej?
Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...