Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo cudzoziemców Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

Prawnik
Autor: Prawnik

Wczoraj minęło pięć lat, od kiedy mieszkam w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie a obecnie na podstawie dwu letniego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W Polsce mieszka moja córka, natomiast z jej matką rozwiodłem się. Jak już wspominałem obecnie pracuję, pracowałem też w ostatnich latach a ostatnio o ile pamiętam nie miałem pracy przez kilka miesięcy w 2013 roku. Czy mogę już wnioskować o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego?

Na mocy obwiązującego w UE ustawodawstwa rezydenci długoterminowi są traktowani na równi z obywatelami danego państwa członkowskiego w takich obszarach, jak: zatrudnienie, edukacja, przywileje socjalne oraz pomoc społeczna. Są również m.in. objęci wzmocnioną ochroną przed wydaleniem z kraju zamieszkania. 
 
Zgodnie z obecnie obowiązującą Ustawą o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku a ponadto posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.
 
Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE posiada dochód wystarczający na pokrycie kosztów utrzymania, jeżeli wymogi spełniał w ciągu 3 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku.
 
Wysokość miesięcznego dochodu, o którym mowa powyżej, powinna być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.
 
W Pana sprawie problematyczna będzie przerwa w pracy w 2013 roku, gdyż w tym okresie nie spełniał Pan wymogów wskazanych w ustawie. Niestety w chwili obecnej przepis ten jest traktowany dosyć rygorystycznie i z pewnością upłynie jeszcze kilka miesięcy zanim wypowiedzą się sądy administracyjnego, co do sposobu interpretacji dochodu w ostatnich trzech latach przed złożeniem wniosku.
 
W mojej ocenie w Pana sytuacji wydaje się właściwe złożenie wniosku dopiero w 2016 roku, kiedy wykaże Pan regularność oraz wysokość dochodu w ostatnich trzech latach. Nie ma natomiast przeszkód prawnych, aby w chwili obecnej złożył Pan wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...