Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo cudzoziemców Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem

Prawnik
Autor: Prawnik
Proszę o poradę prawną dotyczącą zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Egiptu. Narzeczony obecnie przebywa na terenie Polski nielegalnie, posiada ważny paszport oraz Dowód Osobisty, nie posiada jednak wizy. Wiem również, że do zawarcia związku małżeńskiego potrzebny jest także akt urodzenia. Narzeczony jest też w stanie go dostarczyć, jeśli będzie taka potrzeba. Nasza relacja trwa półtora roku i chcielibyśmy bardzo zalegalizować nasz związek. W związku z tym mam kilka pytań, na które mimo kontaktów z różnymi organizacjami, nie otrzymałam do tej pory jednoznacznej odpowiedzi.
  1. Czy jest możliwe zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem, obywatelem Egiptu w przypadku, jeśli posiadałby on wszystkie wymagane dokumenty, ale nie posiadałby wizy?
  2. Z informacji, które uzyskałam wynika, że kierownik urzędu stanu cywilnego nie ma obowiązku zgłaszania braku wizy, jednak może to zrobić. Czy w związku z tym jest może znany Państwu jakiś urząd, w którym przychylniej patrzą na tego typu problem? Czy w sytuacji zdecydowania się na zawarcie związku małżeńskiego mimo braku wizy pomocne będzie, gdy podczas ceremonii obecny będzie prawnik?
  3. Czy związek małżeński zawarty w ambasadzie Egiptu na terenie innego państwa europejskiego, na przykład Niemczech czy Francji, będzie uznany w Polsce i czy na tej podstawie narzeczony mógłby się starać o pobyt czasowy w naszym kraju? Narzeczony uzyskał już informację, że jest możliwe, aby zawarł związek małżeński z obywatelką Polski w jednej z ambasad Egiptu, jednak pracownicy ambasady nie potrafili odpowiedzieć mu na pytanie czy ślub ten będzie uznany przez Państwo Polskie i czy na jego podstawie może się starać o kartę pobytu czasowego w Polsce.
  4. Chciałam także zapytać czy w obecnej sytuacji możliwe jest zawarcie związku małżeńskiego w ambasadzie Egiptu w Polsce, jeśli ambasada wyrazi na to zgodę i czy wówczas związek ten będzie uznany w naszym kraju?
 
Zdaję sobie sprawę, że prostszym rozwiązaniem byłoby wspólne zamieszkanie w Egipcie, jednak moja sytuacja osobista jest dość szczególna. Dlatego też bardzo zależy nam, aby pobrać się i zamieszkać na stałe w Polsce o ile jest to tylko możliwe.
Nielegalny pobyt w Polsce Pani narzeczonego nie jest przeszkodą do zawarcia związku małżeńskiego. Należy jednak wskazać, iż cudzoziemiec zamierający zawrzeć związek małżeński z obywatelką polski poza posiadaniem ważnego dokumentu tożsamości (paszport) oraz posiadaniem aktu urodzenia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.
 
W przypadku gdyby nie było możliwe uzyskanie przedmiotowego dokumentu bądź to z tej przyczyny, że Egipt nie wydaje przedmiotowego dokumentu lub Ambasada Egiptu odmówi jego wydania ze względu na nielegalny pobyt narzeczonego w Polsce konieczne będzie złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku okazania przedmiotowego dokumentu. Wniosek składa się w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania narzeczonego, do wniosku pobierana jest opłata sądowa w wysokości 100 zł.
 
Niektórzy Kierownicy Urzędów Stanu Cywilnego praktykują powiadamianie Straży Granicznej o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego przez osobę mającą nielegalny pobyt w Polsce. W praktyce jednak nie spotkałem się z sytuacją, aby Straż Graniczna przeszkodziła w ceremonii.
 
Nie mniej z daleko idącej ostrożności przed zawarciem związku należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce z powołaniem się na art. 187 Ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z wyżej powołanym przepisem zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.
 
Po zawarciu związku małżeńskiego należy złożyć u Wojewody prowadzącego postępowanie pisma wskazujące, iż cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelką polski oraz przedłożyć aktualny akt małżeństwa.
 
Nie ma również przeszkód aby związek małżeński został zawarty na terenie innego kraju jeżeli przepisy dopuszczają zawarcie związku małżeńskiego a następnie dokonać wpisu zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego.
 
Jednocześnie informuję, iż można zlecić naszej Kancelarii przeprowadzenie całej procedury związanej z legalizacją pobytu narzeczonego. Koszt poprowadzenia sprawy wynosi 4000 zł. 2000 zł płatne w dniu zawarcia umowy oraz 2000 zł płatne po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...