Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo pracy Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Prawnik
Autor: Prawnik

Mam problem z ustaleniem protokołu BHP po wypadku w pracy. Cały czas rzucają mi kłody pod nogi już drugi raz złożyłam zastrzeżenia, co dalej robić wina leży po stronie pracodawcy było brak światła, którego nie ma do dziś. BHP podsunął niby zeznania świadka, które sam skonstruował do podpisu proszę mi pomoc mam ogromny problem grają na zwłokę nie trzymają terminów opieszałość ze wszystkim. Co mogę dalej w sprawie zrobić?

Zasadą jest, iż w przypadku rozbieżności zdań członków zespołu, o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca.
 
Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy, albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.
 
Nie oznacza to oczywiście, iż jest Pani pozbawiona możliwości działania w sprawie – w szczególności może Pani zgłaszać zastrzeżenie do protokołu a sytuacji ich nie uwzględnienie wystąpić do Sądu Pracy. Po złożeniu przez poszkodowanego uwag i zastrzeżeń, albo w przypadku, gdy protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) - pracodawca powinien, zgodnie z § 13 rozporządzenia, zwrócić protokół zespołowi powypadkowemu, w celu wyjaśnienia zastrzeżeń poszkodowanego oraz ewentualnego uzupełnienia. Zespół powypadkowy ma pięć dni (§ 13 ust. 3) na sporządzenie nowego protokołu powypadkowego, do którego powinien dołączyć protokół powypadkowy niezatwierdzony przez pracodawcę. W uzasadnionych przypadkach, zespół powypadkowy może stwierdzić, że uwagi i zastrzeżenia poszkodowanego są bezpodstawne lub nie odpowiadają prawdzie. Takie stwierdzenie powinno być odpowiednio uzasadnione.
 
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 1994 r. (sygn. akt II PZP 1/94, OSNP 1994/6/96): "Pracownikowi, który nie dochodzi roszczeń odszkodowawczych bądź rentowych (...), ale ma interes prawny w ustaleniu, że określone zdarzenie było wypadkiem przy pracy lub zaistniało w okolicznościach nie pozbawiających go roszczeń (...) - a ustalenia te decydują o jego prawach i związanych z nimi ewentualnie w przyszłości roszczeniach - przysługuje prawo wystąpienia do sądu rejonowego - sądu pracy z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego na podstawie art. 189 K.p.c.".
 
Natomiast w wyroku z dnia 21 czerwca 2001 r. (sygn. akt II UKN 425/00, OSNP 2003/6/157) Sąd Najwyższy stwierdził, że: "Pracownik lub członkowie jego rodziny z reguły mają interes prawny w uzyskaniu orzeczenia zastępującego protokół powypadkowy, jeżeli chcą ubiegać się o świadczenie w postępowaniu przed organem rentowym (art. 189 K.p.c.).".
 
W przypadku dalszej odmowy sporządzenia protokołu powypadkowego zgodnie z faktycznym przebiegiem zdarzeń powinna Pani rozważyć wystąpienie do Sądu Pracy z stosownym pozwem o ustalenie. Oczywiście nasza Kancelaria Prawna zajmuje się takimi sprawami.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...