Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo cywilne Niewykonanie dzieła, robót budowlanych w terminie

Niewykonanie dzieła, robót budowlanych w terminie

Prawnik
Autor: Prawnik
Zleciłem firmie budowlanej, jak się później okazało jednoosobowej, wykonanie prac remontowo-budowlanych nowo zakupionego mieszkania. Zlecenie ma formę umowy o wykonanie robót budowlano wykończeniowych, w umowie określony jest termin wykonania  jak i kwota za usługę. 
 
Podczas prowadzonych prac Wykonawca pobrał ode mnie w formie zaliczek (pokwitowanych) kwotę 11.000 zł. Pod koniec października Wykonawca poinformował mnie, że na jakiejś innej robocie złamał nogę i nie jest w stanie zakończyć robót, poinformowałem go, że w takiej sytuacji i wobec niedokończonej pracy nie wypłacę mu umówionej sumy, poszedłem mu nawet na rękę i dopuściłem dokończenie robót przez inne osoby wskazane przez niego, nawet pojawiły się jakieś firmy, ale widząc kompletnie rozgrzebaną robotę nie podjęły się jej dokończenia. Postanowiłem zakończyć moją współpracę z Wykonawcą i zatrudnić na własny koszt inna ekipę budowlaną. 
 
Wykonawca odebrał poprzez swoją żonę swoje narzędzia i maszyny z mojego mieszkania, ale na koniec zabierania rzeczy ludzie którzy byli z jego żoną wraz z nią zaczęli domagać się pozostałej części z umówionej kwoty czyli 8000 zł strasząc mnie że tak tej sprawy nie pozostawią, dali zresztą tego próbkę bo doszło do rękoczynów. 
 
Co mam uczynić w zaistniałej sytuacji, nie chcę dochodzić od Wykonawcy dodatkowych pieniędzy (firmy oglądające mieszkanie oferują dokończenie remontu za kwotę wyższą niż 8000 zł) ani strat wynikających z przedłużenia terminu wprowadzenia się do nowego mieszkania ale też nie wyobrażam sobie abym miał wykonawcy wypłacić jakiekolwiek dodatkowe pieniądze. Co mam robić aby sprawę załatwić zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
 
Jak wskazuje się w orzecznictwie o zakwalifikowaniu umowy jako umowy o roboty budowlane decydują cechy przedmiotowe umowy. Jeżeli zatem jej przedmiotem jest przedsięwzięcie o większych rozmiarach, zindywidualizowanych właściwościach fizycznych i użytkowych, w umowie nadto przewidziano wymóg projektowania i zindywidualizowany nadzór, to umowę należy kwalifikować jako umowę o roboty budowlane. Wskazuje się też, iż zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji stosownie do wymagań prawa budowlanego, o ile przedmiotem umowy o dzieło jest jego wykonanie (art. 627 k.c.), to w art. 647 k.c. nie chodzi o samo tylko wykonanie obiektu, lecz także o sposób jego wykonania - zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 
 
Jeżeli strona twierdzi, że umowa jest umową o roboty budowlane (art. 647 k.c.), powinna wykazać, że umowa zawiera cechy pozwalające na takie jej zakwalifikowanie (art. 6 k.c.). W razie niewykazania powyższego, prawidłowe jest uznanie, że strony łączy umowa o dzieło.
 
W mojej ocenie w omawianej sprawie nie zawarto umowy o roboty budowlane lecz umowę o dzieło i w oparciu o te przepisy udzielę dalszej części porady prawnej.
 
Zgodnie z treścią art. 635 Kodeksu cywilnego jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.
 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie IV CSK 182/11 wskazał, iż na podstawie art. 635 k.c. dopuszczalne jest odstąpienie przez zamawiającego od umowy o dzieło także po upływie terminu do wykonania dzieła.
 
Natomiast zgodnie z art. 636 Kodeksu cywilnego jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
 
Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie I ACa 836/12 sprzeczność z umową w rozumieniu art. 636 k.c. dotyczy odstępstwa od określonego sposobu wykonania dzieła, które skutkuje wykonawstwem wadliwym i sprzecznym z ustawą. Terminowość wykonania dzieła nie mieści się w dyspozycji art. 636 k.c. i nie może być uznana za przejaw "wykonania dzieła w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową".
 
W mojej ocenie w omawianej sprawie uzasadnione było odstąpienie przez Pana od umowy w części niewykonanej przez Wykonawcę. Dla formalności w związku z kierowanymi żądaniami wobec Pana wart wysłać pismo do Wykonawcy ustosunkowujące się do żądań jego pracowników a w przyszłości zastrzec w umowie prawo odstąpienia w sytuacjach ściśle określonych w umowie.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...