Porady Prawne Warszawa
Newsletter
strona główna Prawo cywilne Rękojmia za wady zwierzęcia

Rękojmia za wady zwierzęcia

Michał Gruchacz
Autor: Michał Gruchacz
Magister prawa
Aplikant radcowski

Kupiłam szczeniaka z rodowodem, który jak się okazało po około miesiącu czasu od jego nabycia miał chorobę genetyczna wątroby. Jedyna szansa przeżycia dla niego była operacja. Niestety wada genetyczna była nie do zoperowania. Walka o przeżycie trwała około 2 miesiące zanim wykryto tę wadę. Szczenię musiało zostać podczas operacji uśpione. Poniosłam ogromne koszty. Jakie mam prawa odnośnie roszczenia zwrotu kosztów przeciw hodowcy? Hodowca twierdzi ze nie mam żadnych praw i podstaw do roszczeń. Mam umowę kupna, wszystkie rachunki od lekarza weterynarii, zaświadczenie lekarza. Co w tej sytuacji mogę zrobić?

W Pani przypadku odpowiedzialność sprzedawcy może podlegać rygorowi rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy (suczki). Zgodnie z treścią art. 556 kodeksu cywilnego: Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 
Zgodnie z treścią art. 5561 § 1 kodeksu cywilnego: Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 
 
W opisanej przez Panią sytuacji należy stwierdzić, że sprzedana suczka była obarczona wadą fizyczną w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego.  
 
Należy jednak pamiętać o ogólnych zasadach odpowiedzialności sprzedawcy i zasadach zwolnienia jego z tej odpowiedzialność. Zgodnie z treścią art. 557 § 1 kodeksu cywilnego: Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Ponadto zgodnie z treścią art. 559 kodeksu cywilnego: Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.  
 
Z opisu sprawy wynika, że choroba (jej źródło) tkwiła w suczce już w momencie sprzedaży i wydania przedmiotu umowy, a dodatkowo nie posiadała Pani wiedzy na temat choroby w chwili zawarcia umowy.
 
Uprawnienia przysługujące kupującemu określone są w art. 560 kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią § 1 w/w przepisu: Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 
 
W przypadku skorzystania z roszczenia obniżenia ceny należy pamiętać o treści § 3 w/w przepisu zgodnie z jego treścią: Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 
Z kolei w przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy należy pamiętać o tym, że  zgodnie z treścią § 4 kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
 
Kupujący może też zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Uprawnienia te są uregulowane w art. 561 kodeksu cywilnego. 
 
Należy wskazać, że to Pani jako kupująca dokonuje wyboru roszczenia i co do zasady sprzedawca jest związany Pani wyborem roszczenia. W Pani przypadku wydaje mi się, że wobec śmierci suczki najbardziej korzystnym wyborem jest albo odstąpienie od umowy albo wymiana rzeczy na wolną od wad (otrzymanie nowej suczki). W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie wszystko co wzajemnie od siebie otrzymały na podstawie umowy. Oznacza to, że wówczas Pani będzie uprawniona do żądania zwrotu od sprzedawcy zapłaconej ceny.     
 
Podstawę prawną zwrotu poniesionych kosztów leczenia kupionej suczki stanowi art. 566 kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią tego przepisu kupującemu przysługuje  prawo do żądania naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady fizycznej rzeczy. W przepisie tym mowa o szkodzie, którą poniósł kupujący  przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Warto zaznaczyć, że nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych uregulowanych w kodeksie cywilnym.
 
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu. Z kolei kupujący ma 1 rok od dnia stwierdzenia wady na wykonanie swoich roszczeń wynikający z rękojmi. 
 
Podsumowując ma Pani 1 rok od dnia stwierdzenia wady na dokonanie wyboru uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionej suczki. Z tego co Pani napisała wydaje mi się, że interesuje Panią uprawnienie w postaci odstąpienia od umowy. Skutkiem złożenia sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy będzie konieczność wzajemnego zwrotu przez strony umowy, tego co otrzymały w wyniku zawarcia umowy. Ponadto może Pani również od razu w przesłanym sprzedawcy oświadczeniu o odstąpieniu od umowy żądać od sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniosła Pani przez to, że zawarła umowę, nie wiedząc o istnieniu wady (art. 566 kodeksu cywilnego). Myślę, że nie ma potrzeby przesyłania przedmiotowej porady sprzedawcy. wystarczającym i koniecznym działaniem jest przesłanie mu stosownego pisma. Do wskazanego pisma należałoby również dołączyć kopie dokumentacji medycznej suczki oraz kopie rachunków za leczenie suczki.    
 
W przypadku gdyby sprzedawca kwestionował Pani uprawnienia co do odstąpienia od umowy (a w konsekwencji zwrotu ceny) oraz roszczenia co zwrotu poniesionych kosztów leczenia (poniesionej szkody) może Pani złożyć pozew do sądu. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z zapisem umowy sądem właściwym miejscowo będzie sąd miejsca zamieszkania hodowcy.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W mojej ocenie jeden z lepszych prawników w Warszawie, porady prawne są j...
Zosia
Pragnę bardzo podziękować Panu Dariuszowi za skuteczne i sprawne poprowadzenie mojej sprawy o podział majątku dorobkowego.
Mieczysław
Najczęściej komentowane
W pierwszej kolejności powinien Pan pamiętać, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu...
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,...
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy prawo...
Już w 2014 roku sędziowie SN uznali, że straż miejska ma kompetencje do kierowania...
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela...
Z przesłanych dokumentów wynika, iż we wrześniu 2014 roku doręczono Pani...